Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Αλληλεγγύη για όλους


Τρίτη 11/12/2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα : Αλληλεγγύη για όλους. Συγκέντρωση ελαιόλαδου  για ανέργους

Η «Αλλη­λεγ­γύη για ό­λους» δη­μιουρ­γή­θη­κε με πρω­το­βου­λία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και α­πο­τε­λεί μια συλ­λο­γι­κό­τη­τα που ε­πι­διώ­κει την ε­πι­κοι­νω­νία και το συ­ντο­νι­σμό των δι­κτύων και των δο­μών έ­μπρα­κτης κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύης, τη δη­μιουρ­γία νέων ε­κεί που δεν υ­πάρ­χουν, τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης ευ­ρύ­τε­ρων κοι­νω­νι­κών τμη­μά­των του πλη­θυ­σμού σε αυ­τές τις δο­μές, την ε­νί­σχυ­ση της ε­νό­τη­τας με­τα­ξύ ερ­γα­ζο­μέ­νων και α­νέρ­γων, υ­γειο­νο­μι­κών και α­σθε­νών, εκ­παι­δευ­τι­κών και μα­θη­τών κ.λπ., κα­θώς και την προώ­θη­ση της διε­θνούς αλ­λη­λεγ­γύης στους κα­τοί­κους αυ­τής της χώ­ρας, ντό­πιους και με­τα­νά­στες.
Αξιο­ση­μείω­το εί­ναι ό­τι έ­χει στη διά­θε­ση του τα­μείου της το 20% των μι­σθών των βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
 

Η κα­μπά­νια αλ­λη­λεγ­γύης ε­νι­σχύει το συ­ντο­νι­σμό των ευ­ρω­παϊκών κι­νη­μά­των και το αί­σθη­μα ε­νό­τη­τας των λαών της Ευ­ρώ­πης, προ­τάσ­σο­ντας με α­ξιό­πι­στο τρό­πο το πρό­ταγ­μα μιας άλ­λης Ευ­ρώ­πης, κοι­νω­νι­κής και αλ­λη­λέγ­γυας.

Η «αλ­λη­λεγ­γύη για ό­λους» φι­λο­δο­ξεί να α­πο­τε­λέ­σει έ­να α­κό­μα λι­θα­ρά­κι στον α­γώ­να για μια ζωή χω­ρίς μνη­μό­νια, φτώ­χεια, εκ­με­τάλ­λευ­ση, φα­σι­σμό και ρα­τσι­σμό, για τη δη­μιουρ­γία μιας ρι­ζο­σπα­στι­κής και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κής κοι­νω­νι­κής α­ντι­πο­λί­τευ­σης.


Σκο­πός της εί­ναι να ε­νι­σχύ­σει ό­λα τα υ­πάρ­χο­ντα εγ­χει­ρή­μα­τα με κά­θε δυ­να­τό τρό­πο (ε­φο­δια­σμό με υ­λι­κά και αν­θρώ­πους, οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη, αλ­λη­λο­κά­λυ­ψη α­να­γκών κτλ), κα­θώς και να προω­θή­σει τη δη­μιουρ­γία νέων σε πε­ριο­χές ή θε­μα­τι­κές που δεν κα­λύ­πτο­νται.

 Επί­σης να δια­δώ­σει την πο­λι­τι­κή α­ντί­λη­ψη ό­τι ό­σοι πλητ­τό­μα­στε α­πό την κρί­ση πρέ­πει να πά­ρου­με τις ζωές μας στα χέ­ρια μας.

Ότι δεν μπο­ρού­με αλ­λά και δεν θέ­λου­με να υ­πο­κα­τα­στή­σου­με το υ­πό διά­λυ­ση «κρά­τος πρό­νοιας».
Αντί­θε­τα, διεκ­δι­κώ­ντας κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα για ό­λους και μια ζωή που να μας α­ξί­ζει, οι­κο­δο­μού­με την ε­νό­τη­τα ερ­γα­ζο­μέ­νων – α­νέρ­γων, ντό­πιων – με­τα­να­στών, υ­γειο­νο­μι­κών – α­σθε­νών, εκ­παι­δευ­τι­κών – μα­θη­τών, και μέ­σα α­πό την αλ­λη­λεγ­γύη α­πο­δει­κνύου­με ό­τι μπο­ρού­με να ζή­σου­με κα­λύ­τε­ρα

Τα γρα­φεία λει­τουρ­γούν α­πό τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ. και βρί­σκο­νται στην Ακα­δη­μίας 74 (7ο ό­ρο­φος), τη­λ: 2103801921 και 2103801925, γραμ­μή SOS νο­μι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης: 2103801943. e-mail:  solidarityforall@gmail.com. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες ε­πι­σκε­φτεί­τε τον ι­στό­το­πο: www.solidarity4all.gr.

                   Ο ΣΥΡΙΖΑ Αιγιάλειας συμμετέχει στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

<< ΑΛΛΗΛΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ >> και σε συνεργασία με ελαιοτριβεία της περιοχής μας συγκεντρώνει ΛΑΔΙ το οποίο θα δοθεί σε ανέργους .

Καλούμε τους πολίτες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια

Η συγκέντρωση ελαιόλαδου γίνεται σε ελαιοτριβεία που έχουν την σχετική αφίσα και θα συγκεντρωθούν από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Αιγιάλειας .

 

       ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
   Ένας για όλους ,όλοι για έναν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου